HOTLINE: (028)38.298.210
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5/2023
100%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 608 hồ sơ

Đã giải quyết 608 hồ sơ

Tuần 1
01/05/2023 - 07/05/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

53

Hồ sơ Đã giải quyết

53

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 2
08/05/2023 - 14/05/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

165

Hồ sơ Đã giải quyết

165

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 3
15/05/2023 - 21/05/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

158

Hồ sơ Đã giải quyết

158

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 4
22/05/2023 - 28/05/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

135

Hồ sơ Đã giải quyết

135

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 5
29/05/2023 - 31/05/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

97

Hồ sơ Đã giải quyết

97

100%

100%

Đúng hạn