HOTLINE: (028)38.298.210
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10/2023
100%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 757 hồ sơ

Đã giải quyết 757 hồ sơ

Tuần 1
02/10/2023 - 08/10/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

165

Hồ sơ Đã giải quyết

165

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 2
09/10/2023 - 15/10/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

179

Hồ sơ Đã giải quyết

179

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 3
16/10/2023 - 22/10/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

155

Hồ sơ Đã giải quyết

155

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 4
23/10/2023 - 29/10/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

185

Hồ sơ Đã giải quyết

185

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 5
30/10/2023 - 31/10/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

73

Hồ sơ Đã giải quyết

73

100%

100%

Đúng hạn