HOTLINE: (028)38.298.210
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11/2023
100%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 638 hồ sơ

Đã giải quyết 638 hồ sơ

Tuần 1
01/11/2023 - 05/11/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

89

Hồ sơ Đã giải quyết

89

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 2
06/11/2023 - 12/11/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

157

Hồ sơ Đã giải quyết

157

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 3
13/11/2023 - 19/11/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

150

Hồ sơ Đã giải quyết

150

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 4
20/11/2023 - 26/11/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

132

Hồ sơ Đã giải quyết

132

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 5
27/11/2023 - 30/11/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

110

Hồ sơ Đã giải quyết

110

100%

100%

Đúng hạn