HOTLINE: (028)38.298.210
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4/2023
100%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 652 hồ sơ

Đã giải quyết 652 hồ sơ

Tuần 1
01/04/2023 - 02/04/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

6

Hồ sơ Đã giải quyết

6

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 2
03/04/2023 - 09/04/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

164

Hồ sơ Đã giải quyết

164

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 3
10/04/2023 - 16/04/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

165

Hồ sơ Đã giải quyết

165

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 4
17/04/2023 - 23/04/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

185

Hồ sơ Đã giải quyết

185

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 5
24/04/2023 - 30/04/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

132

Hồ sơ Đã giải quyết

132

100%

100%

Đúng hạn