HOTLINE: (028)38.298.210
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6/2023
100%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 685 hồ sơ

Đã giải quyết 685 hồ sơ

Tuần 1
01/06/2023 - 04/06/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

74

Hồ sơ Đã giải quyết

74

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 2
05/06/2023 - 11/06/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

148

Hồ sơ Đã giải quyết

148

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 3
12/06/2023 - 18/06/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

161

Hồ sơ Đã giải quyết

161

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 4
19/06/2023 - 25/06/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

167

Hồ sơ Đã giải quyết

167

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 5
26/06/2023 - 30/06/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

135

Hồ sơ Đã giải quyết

135

100%

100%

Đúng hạn