HOTLINE: (028)38.298.210
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 9/2023
100%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 540 hồ sơ

Đã giải quyết 540 hồ sơ

Tuần 1
01/09/2023 - 03/09/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn
Tuần 2
04/09/2023 - 10/09/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

119

Hồ sơ Đã giải quyết

119

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 3
11/09/2023 - 17/09/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

152

Hồ sơ Đã giải quyết

152

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 4
18/09/2023 - 24/09/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

130

Hồ sơ Đã giải quyết

130

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 5
25/09/2023 - 30/09/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

139

Hồ sơ Đã giải quyết

139

100%

100%

Đúng hạn